Ježíš je Cesta

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. - Jan 14, 6

best website development software

Potrat. Oběť. Odpuštění.

Obětování dětí v dnešním světě, to zní nereálně, že? Vždyť žádné narozené dítě se neobětuje v našem civilizovaném světě, takové věci se dějí jen v temné historii nebo v zaostalých částech Země, kde lidé nerozumí hodnotě lidského života a to už vůbec hodnotě další generace a dětí.
Ano, možná neobětujeme děti po jejich narození, ale co dítě v matčině lůně? Je to člověk, lidská bytost stvořená Bohem k životu, nebo jen kus tkáně co si tam tak visí a čeká než do něj vleze život tím, že ho vytáhnou z plodové vody? Je potrat vražda nebo jen obyčejné zbavení se přebytečné tkáně?
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. (Žalm 139:13)
Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka. (Jeremiáš 1:5)
Z kontextu čteme, že Bůh znal Jeremiáše před jeho stvořením, které je ohraničeno jeho bytím v matčině lůně, že tehdy nebyl jen kus tkáně, ale byl člověkem. Život nezačíná narozením, ale početím.
To jediné, v čem se nenarozené dítě liší od narozeného, je a) velikost; b) úroveň rozvoje, c) prostředí (to, kde se nachází) a d) míra závislosti na druhých. Nic z toho z něj nedělá méně člověka, nic z toho nesnižuje jeho Bohem dané právo žít. Ale buďme konkrétnější…
a) Asi jen málokdo by přišel s agendou, že bychom měli mít právo zabíjet lidi, kteří mají méně než metr pětapadesát.
b) Úroveň rozvoje jako standard, koho je možné rozsekat na kousky a vyhodit do nemocničního odpadu, je měřítko, které má krásnou patinu nostalgie… Pokud by se i tak našel někdo dostatečně hrdinný na to, aby byl konzistentní a postavil se za možnost zabíjet i desetileté děti. Koneckonců, jsou méně vyvinuté než ty, kterým je patnáct let, že?
c) Je pravda, že místo, kde se člověk nachází, rozhodně má vliv na to, jaký je… ale ani to z něj nedělá o nic méně člověka. Ani to nedává nikomu právo někoho zabít.
d) Všichni se lišíme mírou závislosti na druhých. Kde by jsme měli udělat čáru? Co lidé, kteří jsou na dávkách, co mentálně postižení, co roční dítě nebo někdo v kómatu? Ne, ani míra závislosti na druhých nám nedává právo někoho zabít.
Vysvoboď vedené na smrt a zadrž potácející se na popravu! Když řekneš: Hle, nevěděli jsme to!, cožpak Ten, který zkoumá srdce, to nerozpozná a Ten, kdo střeží tvou duši, se to nedozví? On odplatí každému podle jeho skutků. (Přísloví 24:11-12)
Proto je obětování nenarozených dětí vražda, a jako při pozorování vraždy na ulici jsme spoluviníky skrze naše zavírání očí a mlčení.
Ale nevzdávej to a čti dál, je tu naděje. Však naděje čeká jen za pravdou, proto musíme nadále mluvit, aby jsi poznal co je hřích.
'Řekni synům Izraele: Když kdokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají v Izraeli, vydá někoho ze svého potomstva Molekovi (pohanský bůh, kterému se obětovali děti), jistě bude usmrcen; ať na něj lid země hází kamení. A já obrátím svou tvář proti takovému člověku a vyhladím jej zprostřed jeho lidu, neboť vydal někoho ze svého potomstva Molekovi, a tak znečistil mou svatyni a znesvětil mé svaté jméno. Jestliže by lid země přece nad tímto mužem, když vydal někoho ze svého potomstva Molekovi, přivřel oko a neusmrtil ho, obrátím svou tvář proti tomu muži a proti jeho čeledi já a vyhladím zprostřed jejich lidu jej i všechny, kdo smilnili s ním tím, že smilnili s Molekem.' (Leviticus 20:2-5)
Bible nám jasně říká, že pokud zavřeme své oči a budeme ignorovat tuhle nechutnost před Bohem, jsme vinni též. Jak můžeme tedy doufat v to, že budeme svatí, když ani nehodláme bojovat pro ty nejmenší?
'A přinášeli k němu (Ježíši) děti, aby se jich dotkl. Učedníci je však pokárali. Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: “Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takových je Boží království. '(Marek 10:13-14)
Co by asi řekl Kristus nám?
Ale je tu Dobrá zpráva...
Ten, který přišel na svět skrze lůno, a to ne, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze Něj spasen (Jan 3:17), říká: „Pojďte ke Mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe Mé jho a učte se ode Mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť Mé jho je příjemné a Mé břemeno je lehké“ (Matouš 11:28-30).
Tak na co čekáš? Odvrať se od smrti a jednou provždy vstup do života vírou v Krista. Jedině v Kristu je odpuštění a naděje pro vrahy a spoluvrahy, podvodníky, zloděje…